13. GRANIČNI PRAVAC GABELA — KOPITA NA BRDU POLICI

Od dvadeset i pete gromile, kojom je završen granični luk oko Čitluka i Gabele, započinje ponovo pravac granične linije, koji vodi u smjeru jugoistoka. Ovaj pravac u dužini od dva sata pješačkog hoda, računajući od gromile postavljene u Vardi, penje se uzbrdo, prelazi jednu uvalu i izbija »na mjesto pod nazivom Zvijezdina«[1] iznad Varde. Tu je postavljena prva gromila. Odavde granični pravac prelazi ponovo preko jedne velike uvale i vodi do druge gromile, »koja je postavljena na spomenutom brdu Zvijezdina«.[2] Odavde, ponovo preko velike uvale izlazi na brdo Bubreg,[3] iznad sela Sjekose.[4] Tu je postavljena treća gromila. Odavde ide uzbrdo, preko krša i šume, i na jednoj litici, na podnožju brda Kolojan,[5] postavljena je četvrta gromila. Granični pravac odavde se ponovo penje, prelazi preko zemljišta pod velikom šumom, zatim preko sljedeće uvale i izbija na put koji vodi iz Gabele prema Kolojanu. Na desnoj strani ovoga puta, gdje se on siječe sa graničnim pravcem, postavljena je peta gromila. Pravac odavde uzlazi na vrh planine Kolojan. Tu je, na staroj gromili, postavljena nova, po redu šesta gromila. Pravac se odavde spušta šumovitim i krševitim područjem i zalazi u atar sela Kolojanj,[6] na čijem je rubu postavljena sedma gromila. I osma gromila postavljena je na području ovog sela, »blizu imanja podanika hrišćanina Lalića«.[7] Pravac odavde produžuje opet šumom i kršem i dolazi do devete gromile koja je postavljena u blizini sela Cerovo,[8] »između dva velika krševita i šumovita vrha«. Deseta gromila nalazila se na rubu polja ispod ovog sela, a kao jedanaesti pogranični znak na ovom dvosatnom pravcu »označen je jedan cer«[9] čije su grane okresane, »a nalazi se između dva velika brijega«. Posljednja gromila na ovom pravcu, dvanaesta po redu, postavljena je na lokalitetu koji se u dokumentima o razgraničenju naziva Kopita,[10] na vrletnom brdu Polica.[11][1] Kao naselje ne postoji.

[2] Brdo Zvijezdina leži jugoistočno od Gabele, nastavlja se na brdo Varda.

[3] Bubreg, brdo, nalazi se iza brda Zvijezdina, a prije sela Sjekose.

[4] Sjekose, selo jugoistočno od Gabele.

[5] Kolojan, brdo jugoistočno od Gabele i Metkovića.

[6] Kolojanj, selo ispod brda Kolojana.

[7] U ZA (123 b) Lalichina, lokalitet pod ovim nazivom danas nepoznat.

[8] Cerovo, selo ispod planine Žaba, jugoistočno od Gabele i Metkovića.

[9] U turskom tekstu Kara pelit, u ZA (123 b) ... d’ un Albero detto in Illirico Cer...

[10] Lokalitet pod nazivom Kopita među mještanima danas nepoznat.

[11] Polica, vrletno brdo na planini Žaba.