Rodoslov

Abdullah je Njegov otac. Djed Mu je Abdul-Muttalib.
Pradjed Hašim. Dalje pretke tarih daje ovim slijedom:
Abdu-Menaf, Kusajj, Kilab, Murre, Ka’b, Luejj pa Galib,
Fihr, Malik pa En-Nadr, pa Kinane, zatim redom:
Huzejme, Mudrike, Ilyas, Mudar, Nizar, Me’ad, ‘Adnan.
Pređi su im Isma’il i Ibrahim Halilur - Rahman.

Amina je drago ime majke našeg Muhammeda.
Evo kako u tarihu njenih pređa loza stoji:
Vehb je ime njenog oca, Abdu-Menaf ime djeda,
Pradjed Zuhret sin Kilabov. S Kilabom se loza spoji
S lozom njenog dičnog muža – njenog dragog Abdullaha.
Pa su tako njih oboje potomci Halilullaha.